Pharmacity thông báo Vòng 2- Học bổng Pharmacity

  • Kiểm tra tiếng anh & Kiểm tra tính cách Disc: từ ngày 9/8 ~ 15/8/2021
  • Phỏng vấn: từ ngày 16/8 ~ 20/8/2021
  • Hình thức: thi online (account đăng nhập sẽ được gửi theo địa chỉ email đã đăng ký của mỗi bạn sinh viên)

Danh sách sinh viên đăng ký học bổng Pharmacity

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1x-VxALoJkJ9qetNHhTwAm8vbi6TCaQ6G/edit?usp=sharing&ouid=100518393066152667231&rtpof=true&sd=true

 

Call Now